MOF جهت تولید آب از رطوبت هوا

تولید آب از رطوبت هوا را به عنوان یک فرآیند مناسب است که عمدتاً با کاهش دما و افزایش فشار هوا تا نقطه شبنم و با جذب رطوبت هوا توسط جاذب‌های رطوبت (خشک کردن هوا) صورت می‌گیرد. از جمله ویژگی‌های بسیار مهم جاذب‌های رطوبت که نقشی کلیدی در طراحی فنی و اقتصاد فرآیند دارند، خواص فیزیکی و شیمیایی، و ظرفیت جذب است که به شرایط محیطی مانند دما و میزان رطوبت هوا، قابلیت احیای مجدد وابسته است.