1-ردۀ موش هموفیلی A با نام NIGEB-22

موشهای هموفیلی A با توجه به نقص در تولید فاکتور ۸ انعقادی برای انجام مطالعات زیر قابل استفاده هستند. ۱ -مطالعات پایه در خصوص عملکرد ژن فاکتور 8 (FVIII) در انعقاد و بویژه در رابطه با بیماری هموفیلی A ۲-آزمونهای پیش بالینی برای ارزیابی عملکرد، نحوۀ انتقال داروهای کاندید در بیماری هموفیلی A، َآزمون های پیش بالینی برای سایر روش های نوین درمانی (سلول-ژن درمانی) برای بیماری هموفیلیA، مطالعات در خصوص بیماری¬های ژنتیک وابسته به جنس.
دو رده موش¬های هموفیلی نوع A با نام های 23NIGEB+ و22 NIGEB-از نژاد NMRI، که در آنها قاب خواندنی ژن فاکتور ۸ انعقادی با بهره گیری از سامانۀ CRISPR/Cas9 مختل و در نتیجه ژن فاکتور ۸ موشی غیر فعال شده است، در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک تولید و در حال حاضر در مرکز حیوانات مدل این پژوهشگاه در دسترس هستند. نتایج تجزیه و تحلیل DNA ژنوم موشها نشان از حذف ۲۲ جفت باز از ژن فاکتور ۸ در رده22NIGEB- و درج ۲۳ جفت باز در ژن فاکتور ۸ از ردۀ 23NIGEB+ دارد.