ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺘﺮ ﺧﺮوﺟﯽ اﮔﺰوز

ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺎران در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﮔﺰوز، ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﮔﺰوز را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮﯾﺐ و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﯿﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺧﻮدرو از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﮔﺰوز ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف از اﺧﺘﺮاع ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺘﺮ ﺧﺮوﺟﯽ اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﮔﺰوز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺘﻤﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.