 تجربیات دختران و پسران 18-15 ساله از اینترنت

به‌علت گستردگی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان، نگرانی زیادی در بین والدین و مسئولین جامعه ایجاد شده است. سئوال این است که ماهیت این مواجهه چیست؟ چه تأثیراتی بر نوجوانان داشته؟ چه عواملی زمینه‌ساز و بازدارنده این مواجهه است؟ و چه راهکارهایی برای کاهش آسیب ناشی آن وجود دارد؟ این مطالعه کیفی اکتشافی با رویکرد تفسیری بنیادی و مصاحبه عمیق با ۵۴ نوجوان ۱۵-۱۸ ساله شهر تهران (۲۵ دختر، ۲۹ پسر) انجام شد. نتایج نشان داد که مواجهه با محتوای جنسی به نوعی در بین نوجوانان تهرانی همه‌گیر است. تنوع زیادی در مواجهه غیرفعال و فعال وجود دارد. آنها در خصوص مواجهه با محتویات جنسی با والدین صحبت نکرده بلکه با دوستان در میان می‌گذارند. فضای مجازی نقش مهمی در تسهیل ارتباط با جنس مخالف، تحریک و تهییج جنسی، تحریک جمعی با به اشتراک گذاشتن محتوای جنسی، جلب تأیید گروه همسالان و نهایتاً جزئی از فرآیند رشد و تکامل شناختی، روانی و فلسفی نوجوانان دارد. محتوای جنسی در اینترنت نوعی “ابهام و تردید” در نوجوانان در خصوص ارزش‌ها به‌وجود می‌آورد.