 مطالعه تطبیقی مهاجرت‌های معکوس

هرچند در اغلب کشورها ازجمله ایران بر شکل روستا به شهر مهاجرت‌های داخلی تأکید بیشتری شده اما در سال‌های اخیر، شاهد ظهور روند جدید مهاجرت داخلی با عنوان مهاجرت معکوس یا جریان ضدشهرنشینی هستیم. جهت شناخت و تحلیل بهتر مهاجران معکوس، ۱۲۱۰۰ مهاجر معکوس در ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی، تعیین‌کننده‌ها و علل مهاجرت با ۲۳۷۰۰ مهاجر کلان شهری حاصل از نمونه دو درصد سرشماری ۱۳۹۰ مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفتند. طبق یافته‌ها، در ویژگی‌های جمعیتی-اقتصادی، تفاوت‌های عمده‌ای بین مهاجران معکوس و کلان‌شهری وجود دارد. برتری مهاجران ماهر در امر کشاورزی و کارگران ساده در مهاجرت‌های معکوس و صاحبان سایر مشاغل در مهاجرت‌های کلان‌شهری موجب شده که شغل مهاجران، دوسوم از تغییرات وقوع نوع مهاجرت‌های مورد بررسی را تبیین نماید. مهاجران معکوس واردشده به نقاط روستایی استان‌های مختلف و نیز مهاجران واردشده به کلان‌شهرها، ویژگی‌ها و دلایل اجتماعی و اقتصادی متفاوتی برای مهاجرت خود دارند که با تمرکز بر این تفاوت‌های مبنایی می‌توان برنامه‌های سیاستی مناسبی را ارایه نمود.