‌اسپری‌درایر‌(خشک‌کن‌پاششی)‌آزمایشگاهی مدل‌‌DSD-03

شیمی و مهندسی شیمی
پلیمر و پتروشیمی دارو سازی
کشاورزی
بیو تکنولوژی