یافتن ناقلین حیوانی ویروس کرونا با بیوانفورماتیک

هدف کلی
۱-معرفی موقعیت های کلیدی ace۲ برای اتصال به ویروس کرونا
۲- دسته بندی موجودات مهره دار به درصد دهی تشابه با توالی انسانی و احتمال به مبتلا بودن ( ماهی ها، خزندگان ، پرندگان، خزندگان، پستانداران)
۳- نقش ویژگی های فیزیکی و شیمایی اسید آمینه های کلیدی ACE۲ برای اتصال به کرونا
کاربرد نتایج تحقیق :
۱- معرفی جاندارن به عنوان میزبان حد واسط بیماری کرونا با هدف کنترل و عدم آلودگی مجدد حیوان به انسان ، حیوان – حیوان ، انسان به حیوان
۲- کمک به درمان بیماری برای تولید واکسن از طریق معرفی و بررسی و چرایی موجوداتی که کرونا نمی گیرند از جمله موش خانگی!
۳- معرفی کامل آنزیم اتصالی به ویروس کرونا در هر سه سطح ساختاری برای جانداران مهره داران
۴- یافتن داروهای اثر بخش به منظور مهار عملکرد پروتئین های سطحی ویروس کرونا از طریق معرفی رزیدوهای کلیدی ACE۲ برای اتصال ویروس کرونا