یادگیری ماشین توزیع شده امن

هدف این طرح ارائه یک چارچوب پردازشی برای توسعه سامانه‌های هوشمند و بطور خاص انجام عملیات یادگیری ماشین با حفظ ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی است