یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

هدف این تحقیق، مطالعه رویکردهای مختلف یادگیری سازمانی و همچنین، بررسی ویژگی‌ها و عوامل موثر برای توسعه یک سازمان یادگیرنده است. روش مورد مطالعه در این پژوهش، به صورت توصیفی و بر اساس مطالعات تطبیقی- تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا ویژگی‌های یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده مطالعه شده است. پس از آن، رویکرد مدیریت به دو شیوه مدیریت کلاسیک و مدیرت مدرن تبیین شده است. سپس، مراحل و ساختار این دو تفکر مدیریت کلاسیک و مدیریت مدرن بررسی و با هم مقایسه شده‌اند. همچنین در این راستا، وضعیت موجود شرکت از منظر یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده مورد ارزیابی قرار گرفته است. راهکارهای دستیابی، موانع و چالش‌ها و چارچوب ارزیابی مولفه‌‌ها به منظور تبدیل به یک سازمان یادگیرنده، ارائه، مقایسه و تحلیل شده‌اند.