گیت ضدعفونی کننده گارگوپ

این گیت ضدعفونی کننده به صورت پاششی بدن و لباس را ضدعفونی می کند و مجهز به دوربین تب سنج است.
با ورود فرد به گیت سنسور حرکتی شخص را تشخیص داده و پاشش انجام می شود.
این گیت همچنین مجهز به یک در است که بعد از اتمام ضد عفونی بالا رفته و شخص می تواند وارد بخش دوم گیت شود و دستان خود را ضدعفونی نماید