گوی های توخالی فولادی

در این فناوری، گوی های توخالی فولادی به روشی مبتنی بر متالورژی پودر و با استفاده از پودرهای آهن تجاری تولید می شود. استفاده از پودرهای آهن تجاری یکی از مهمترین دستاوردهای این روش تولید است.