گویچه‌های ارتجاعی پاک‌کننده مسیرعبورآب دریا

سیستمهایی که با آب شور سر و کار دارند، محلی برای تجمع موجودات ریزسلولی و رسوبات و در نتیجه تشکیل کلوخه ها هستند که این مساله سبب کاهش دبی آب ورودی و راندمان می‌گردد. لذا تمیزکاریاین سیستمها امری ضروری است. فناوری حاضر با اعمال یکسیستم بسته به صورت جانبی با وارد کردن گویچه های ارتجاعی متخلخل رسوبات جداره لوله ها را جمع آوری می کند.