گوگردزدایی با فناوری کاویتاسیون هیدرودینامیک

گوگردزدایی از برش های نفتی با استفاده از فناوری نوین کاویتاسیون هیدرودینامیک انجام شد.