گوگردزدایی الکتروشیمیایی

امروزه گوگردزدایی از سوخت‌های فسیلی به دلایلی نظیر روبه افزایش بودن درصد ترکیبات گوگردی سخت نظیر ترکیبات تیوفنی در سوخت‌های هیدروکربنی، سخت‌تر شدن قوانین بین‌المللی انتشار ترکیبات گوگردی در محیط زیست (کمتر از ppm ۱۰)، عدم کارایی یا شرایط بسیار سخت فرایندهای مرسوم مانند هیدرودی‌سولفوریزاسیون در حذف ترکیبات گوگردی سخت در حد استانداردهای بین‌المللی و غیره اهمیت بسیاری را به خود جلب کرده است.
گوگردزدایی الکتروشیمیایی غشایی شامل طراحی و ساخت یک سل الکتروشیمیایی غشایی برای حذف ترکیبات تیوفنی از سوخت مدل و ارزیابی اثر غشاهای هادی پروتون و الکتروکاتالسیت‌های مناسب برای هیدروژناسیون ترکیبات تیوفنی می‌شود. همچنین اثر متغیرهای اصلی فرایند مانند دما، فرکانس، غلظت بر زمان و بازدهی واکنش گوگردزدایی و تعیین مقادیر بهینه برای رسیدن به حداکثر بازدهی واکنش پرداخته می‌شود.