گوسفند چندقلوزای مغانی حاوی ژن fecb

باشد با توجه به اینکه یکی از شرکای این شرکت با تخصص ژنتیک و اصلاح نژاد دام، از سال ۱۳۹۲ در بخش آزمایشگاه طرح تولید گوسفند افشاری ژن دار در دانشگاه زنجان به صورت مستمر تا هم اکنون همکاری دارند، در شرکت آذین مروارید مغان نیز به اتفاق همکاران با انتقال و تثبیت ژن fecb به نژاد گوسفند مغانی و نیز با بهره گیری از دانش ژنتیک و اصلاح نژاد دام در ارزیابی فنوتیپ دام و بکارگیری ژنتیک مولکولی و تکنیکهای نوین بیوتکنولوژی در ارزیابی ژنوتیپ دام، توانسته اند گوسفندان مغانی حاوی ژن fecb با توان تولید مثلی بالا نسبت به گوسفندان بدون ژن fecb در این نژاد تولید کند.