گردنبند جهت جلوگیری از عوارض الکترومغناطیس

با اثر گذاری و هدف قرار دادن مولکولهای خون تاثیر بر روی سلسله اعصاب عوارض الکترومغناطیس را از روی بدن بر میدارد