گردنبند الکتروکاردیوگرافی

اخذ سیگنال الکتروکاردیوگرافی از طریق یک گردنیند