گاز و پانسمان آنتی باکتریال بدون نیترات نقره

جذب سریع ترشحات و خون وعدم رشد باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در زخم و جلوگیری از آلودگی محیط زیست