کیوسک مطالعه

با استفاده از مدارات الکترونیکی و الکتریکی ایستگاه های مطالعه که در محیط های ادارات، بیمارستان ها، سازمان ها و .. قرار داشت بهینه شده و میتوان به اندازه دلخواه متن دلخواه را درخواست کرده و از اوقات فراغت استفاده بهینه نمود