کیت reveset synth برای سنتز cDNA

تبدیل RNA به DNA از روشهای اصلی است که امروزه در کارهای بیوولوژی مولکولی و بالاخص در Real Time PCR حائز اهمیت بوده است. این معرف در موارد endpoint analysis و realative quantification کاربرد فراوانی داشته و به عنوان اصلی ترین معرف محسوب می شود. کیفیت نوع این معرف از یک نوع به نوع دیگر متفاوت می باشد.
یکی از ویژگی هایی که این این معرف می بایستی دارا باشد robustness آن است بدین معنی که به راحتی و در یک شرایط ثابت کار می کند و در مطالعات Real Time PCR از ∆RN قابل قبولی برخوردار باشد.
کیفیت بافر و نوع آنزیم به کار رفته نیز تا حدودی در این ارتباط موثر می باشد. آنزیم به کار رفته یک مخلوط از آنزیم جهت بالا بردن بازدهی محصول می باشد.
این ویژگی ها به همراه نکات دیگر در این محصول ملحوظ گردیده است. این کیت حاصل تجربیات بالینی و تحقیقاتی طولانی بوده و دربرگیرنده نیازهای این گروه ها می باشد.