کیت 20 ژنی تشخیصی/پیش آگهی سرطان کلورکتال

با توجه به وجود تفاوت های ژنتیکی و ویژگی های کلینیکی-پاتولوژیکی سرطان کولورکتال که از تفاوت در موقعیت جغرافیایی ناشی می شود،ما نیز در این مطالعه قصد داریم بر روی جمعیت ایرانی که هیچ گونه اطلاعاتی در زمینه ی پروفایل ها ژنی اکثر سرطان ها به ویژه سرطان کولورکتال وجود ندارد تمرکز کنیم،تا با آنالیز پروفایل بیان ژن در این جمعیت بتوانیم امضای ژنی ویژه ای تولید کنیم که می تواند روش های تشخیصی و پیش آگهی و طبقه بندی سرطان را در بیماران ایرانی دارای سرطان کولورکتال را بهبود ببخشد. برای رسیدن به این اهداف ما پیشنهاد می کنیم که ۱)ایجاد یک مجموعه ی مشخص بیوبانک برای سرطان کولورکتال در جمعیت ایرانی ۲)انجام آنالیز پروفایل بیان ژن بر روی نمونه های جمع آوری شده با استفاده تکنیک Real Time RT PCR برای بدست آوردن ارتباطات جامع و کلی بین پروفایل بیان ژن و ویژگی های کلینیکی-پاتولوژیکی.