کیت های تشخیصی ازمایشگاهی

کیت های تشخیصی انواع بیماری ها در حوزه انسان، دام و طیور
و همچنین کیت های تعیین مقدار هورمون ها و متابولیت ها