کیت شناسایی سریع اورانیم

باشد . از این کیت ها می توان جهت شناسایی منابع فلزاورانیم با به کارگیری آن درحوادث احتمالی جهت شناسایی احتمال آلودگی با اورانیم در مواقع رخدادهای هسته ای جهت پایش افراد و محیط زیست، پایش محیط زیست و منابع مختلف و از همه مهمتر امکان استفاده عام مردم از این کیت بهره جست.