کیت سنجش آپوپتوز انکسین V-FITC

این کیت با استفاده از تکنولوژی پروتئین نوترکیب جهش تشخیص زودهنگام آپوپتوز در سلول های سرطانی ساخته شده است