کیت تشخیص مولکولی کورونا

تشخیص مولکولی ویروس کورونا از طریق نمونه برداری از مخاط