کیت تشخیص سریع دوپینگ

به منظور تشخیص سریع و مقدماتی دوپینگ در ورزشکاران در کلیه سطوح قابل استفاده می باشد.(بدون نیاز به ارسال نمونه ها به آزمایشگاههایی در خارج از کشور)