کیت تشخیص درصد شکنندگی DNAاسپرم در مردان

…. در آزمایش آنالیز اسپرم معمولاً میزان مایع منی تولیدشده، کمیت و کیفیت اسپرم از نظر تعداد، حرکت و شکل ظاهری آن بررسی می‌گردد. اما امروزه میزانی شکنندگی DNA در نمونه اسپرم نیز مورد بررسی قرار میگیرد زیرا تخمک قدرت ترمیم تا ۱۰% شکنندگی DNA اسپرم را دارد. بنابراین میزان زیادتر از ۱۰% میتواند بعنوان یکی ازعوامل ناباروری مردان در IVF و IUI باشد. اهمیت این عامل در مواردی حتی بیشتر از کیفیت ظاهری و حرکت اسپرم در ناباروری بوده و حتی با وجود کیفیت مناسب اسپرم وجود شکست در DNA اسپرم به میزان بیش از ۳۰% منجر به ناباروری مردان و عدم موفقیت IUI و IVF گردیده است. بنابراین امروزه در مراکز درمان ناباروری این تست از جایگاه مهمی برخوردار گردیده است و بصورت ضروری جهت مراجعین در دستور کار قرار میگیرد. تست هالواسپرم یکی از دقیق ترین، آسانترین و ارزانترین آزمایشات جهت ارزیابی شکست DNA اسپرم می باشند که در مراکز ناباروری نتایج بسیار خوبی از آن بدست آمده است. در ضمن سهولت استفاده و قیمت مناسب این کیت در مقایسه با انواع خارجی یکی دیگر از مزیت های مهم این کیت میباشد.