کیت تشخیص جهش های ژن K-Ras

از آن جایی که برای تشخیص جهش ژن KRAS در بافت تومور به منظور هدایت درمان سرطان و پیش‌آگهی بیماری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه نمونه های خارجی این کیت با قیمت های گزاف وارد کشور می شود با تولید این کیت توسط شرکت زینو آراز ویرا زیست می توان برای سرعت بخشیدن به جوابدهی بیماران و کاستن هزینه های آزمایش برای بیماران سرطانی کمک موثری کرد.