کیت تشخیص اختلالات myeloproliferative

اختلالات میلوپرولیفراتیو گروهی از بیماریهای خونی است که با تغییرات در تولید سلولهای خونی همراه است. مهمترین نیاز در این بیماری ها افتراق از موارد متفرقه می باشد. اخیرا موتاسیون های سوماتیک مرتبط با این گروه تشخیص داده شده است. از این گروه می توان موتاسیون JAK۲ را معرفی نمود. این موتاسیون در بیماران مرتبط به polycythemia vera غالبا مشاهده می گردد. با این حال در گروه مهمی از بیماران essential thormbocythemia این موتاسیون در کمتر از ۲۵ درصد موارد قابل مشاهده است. اخیرا تغییرات ژنتیکی در ژن calreticulin و بخصوص exon ۹ گزارش شده است.
با کیت calr-fra این اختلالات بخوبی قابل شناسایی هستند. این روش راحت و از حساسیت قابل قبولی برخوردار است.
تست بسیار جدید بوده و به راحتی در اکثر آزمایشگاهها قابل انجام است. از جمله کیت های تشخیصی دیگر می توان کیت موتاسیون JAK۲ V۶۱۷E را نام برد. این کیت براساس fragment analysis طراحی گردیده و بدون نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی شخصی و با دقت بسیار قابل تشخیص می باشد. در این روش با یک آزمون PCR و آنالیز قطعات با sequencer موتاسیون قابل شناسایی است.