کیت تشخیصی استخراج استار DNA

مدت زمان کوتاه فرایند استخراج، قابلیت نگهداری محصول به مدت طولانی، فقدان مواد سمی و خطرناک در کیت از جمله محاسن آن به شمار می آید. بررسی های کنترل کیفی انجام شده بر روی این محصول نشان داده است که میزان خطا در نتایج حاصل از استخراج با استفاده از کیت استار DNA بسیار اندک بوده و اندازه گیری غلظت DNA استخراج شده حاکی از کیفیت مطلوب و عدم آلودگی محصول استخراج شده است. ترکیبات به کار رفته در کیت استخراج استار DNA هیچ گونه ممانعتی برای انجام آزمایشات تکمیلی بر روی DNA استخراج شده ندارند. به گونه ای که نتایج به دست آمده از تست های تکمیلی همچون PCR، Real-Time PCR، RFLP، MLPA و Sequencing به روش Next Generation Sequencing (NGS) بسیار مطلوب و قابل اعتماد بود است