کیت استخراج RNA بافت پارافینه(FFPE)

به طور معمول پس از انواع اعمال جراحی ناحیه برداشته شده توموری و غیرتوموری فرد در بخش پاتولوژی بصورت فرمالین پارفینه فیکس شده و برای اهداف آتی ذخیره سازی می شود. این نوع ذخیره سازی بافت بسیار رایج بوده و نیز بسیار ساده و در دمای اتاق انجام می گیرد، بنابراین این بافت ها منبع بسیار مناسب و قابل دسترس از بیماران هستند، اما استحصال نوکلئیک اسید ها از این نوع بافت ها همواره با چالش روبرو بوده، کیت تولید شده شامل ترکیبات و مراحلی بوده که جهت استخراج RNA از این نوع بافت ها با کیفیت و غلظت بالا کارایی بسیار خوبی دارد.