کیت استار MicroRNA

این کیت توانایی استخراج Total microRNA را از RNA های استخراج شده از نمونه های خونی را دارا بوده و به دنبال آن قابلیت بررسی هر یک از microRNA های مورد نظر را به تنهایی مهیا می کند. MicroRNA ها از جمله مهمترین عوامل تنظیم کننده بیان ژن می باشند که هر گونه تغییرات در بیان آن ها منجر به ایجاد بیماری ها و عوارض مختلف می شود. کیت استار MicroRNA قابلیت جداسازی MicroRNA مورد نظر را برای انجام تست های تکمیلی نظیر بررسی بیان با کمک Real-Time PCR دارد و مواد استفاده شده در این کیت هیچ گونه ممانعتی برای انجام تست های تکمیلی ایجاد نمی کنندکیت استار MicroRNA در مقایسه با نمونه های مشابه قابلیت جداسازی Total microRNA را دارد بنابراین بررسی چند MicroRNA به صورت همزمان ممکن می گردد. همین عامل منجر به صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد. تولید این کیت که از نظر کیفیت قابل رقابت با نمونه های خارجی می باشد می تواند از هزینه های واردات نمونه های مشابه دیگر بکاهد.