کک نفتی

• کک نفتی یکی از محصولات حاصل از پالایش نفت خام محسوب می شود.
• کک نفتی یک محصول فرعی حاصله از پالایش نفت خام است که به طور اصلی از کربن تشکیل شده است.
• ماده اولیه تولید الکترودهای صنایع استخراج آلومینوم