کپسول مکملی درمان سرطان کبد

کپسولی می باشد که با تنظیم متابولیت کبدی ، سرطان کبد را همراه با شیمی درمانی درمان میکند