کورۀ الکتریکی دو منطقه ای

به منظور رشد بلورهای اکسیدفلزی با توجه به کاربردهای اپتیک غیرخطی و همچنین کاربردهای لیزری، استفاده از کوره ای شامل یک منطقۀ داغ (Hot Zone) با دمای کار ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد ضروری می باشد؛ لذا برای نیل به این هدف عموماً استفاده از کوره ای از نوع کوره های القایی و یا کوره های مقاومتی پیشنهاد می گردد. کوره های القایی(RF) هزینۀ بالاتر و ریسک پذیری بیشتری در حین استفاده در مقایسه با کوره های المنتی مولیبدن دی سیلیساید (MoSi۲) دارند.