کوره ذوب و همگن ساز آلومینیوم

در این کوره های ذوب و همگن ساز از نیروی میدان مغناطیسی برای به حرکت درآوردن مذاب آلومینیوم استفاده میکنند و کاربردهای گسترده ای در واحدهای آلومینیوم و آلیاژسازی دارند. این طرح برای اولین بار در ایران مورد استفاده قرار میگیرد.کوره های ذوب متداول در کشور اکثرا به روش سنتی و نیمه صنعتی و با راندمان کاری پایین و افت قابل توجه مواد، خصوصا با مواد اولیه با ضخامت پایین در حال کار هستند. این تکنولوژی ما را قادر می سازد مذاب درون کوره را بدون دخالت دست و وارد کردن هیچگونه ابزار و وسایل جانبی به حرکت انداخته و با ایجاد جریان گردابی امکان تماس مواد مورد ذوب با اکسیژن هوا را از بین برده و در نتیجه شاهد کاهش شدید تلفات ذوب و پیشگیری از اکسیداسیون باشیم. در این کوره برای ساخت ملزومات و تجهیزات به کار رفته، از مواد و آلیاژهای بخصوصی استفاده شده است. مشعل مورد استفاده دارای دو شعله مجزا برای عملیات ذوب و نگه داری است. در این دستگاه با استفاده از میدان های مغناطیسی خاص و قوی همه یونهای آلومینیوم در یک جهت قرار گرفته و علی رغم غیر مغناطیسی بودن فلز آلومینیوم امکان القای میدان به وجود می آید.