کوره خلاء دندانپزشکی گلیزر-پرسلن

کوره‌هـای پخت پرسـلن بـه علـت اهمیت در پخـت پرسـلن‌های دندانی می‌بایسـت از دقـت و سـرعت مناسـب، برخـوردار باشـند. طراحی دقیق اسـتفاده از قطعـات صنعتـی بـا کیفیت بـا﹘ امکان ایجاد شـرایط فوق را بـرای این دسـتگاه فراهم آورده اسـت. کوره پخت پرسـلن-گلیزر در دست ساخت از نوع دسـتگاه‌های تمام اتوماتیک می‌باشـد کـه تمامـی مراحـل را بصـورت اتوماتیک و توسـط سیسـتم کنترلی دقیق بـا کیفیـت در کمترین زمـان ممکن فراهم می‌سـازد.