کوره الکتریکیC° 1400

• • عملیات حرارتی ، پخت ، خشک کردن ، مراکز تحقیقاتی و آموزشی و …