کوره القایی

. در این نوع ژنراتورها حرکت مکانیکی وجود ندارد. به اضافه اینکه کنترل قدرت ژنراتور بسیار دقیقتر و کاملتر میسر می شود. این تکنولوژی زیر بنای بسیاری از تکنولوژی ها و صنایع می باشد و به عبارتی اکثر صنایع سنگین به نوعی به این تکنولوژی وابسته اند. در ضمن این تکنولوژی خود بسترساز بسیاری از تکنولوژیهای دیگر است.