کوره القایی 20 کیلووات فرکانس بالا

فنآوری کوره القایی فرکانس بالا برای کاربرد های متنوعی در صنعت مانند سخت کاری به صورت گسترده مورد بهره برداری قرار می گیرند.