کوره القایی 2 کیلووات اقتصادی

این کوره برای کاربرد در صنایع دستی و کارگاه های کوچک خانگی تهیه و ساخته شده است