کود کپسول مایع جنگل

کپسول جنگل ترکیب مواد زیستی و آلی برای اصلاح خاک و افزایش ماده آلی و میکروارگانیسم های خاک باعث افزایش جذب آب و تامین مواد کودی درختان میشود و جایگزین کودها در کشت برنج میگردد.