کود نانو مواد معدنی

در حال حاضر نیاز کشور به کود شیمیایی سالانه حدود ۴/۵میلیون تن است که۲/۸میلیون تن از خارج وارد و ۱/۲میلیون تن از صنایع پتروشیمی داخلی و ۴۰۰تا ۵۰۰هزار تن به صورت کود کامل که با ریزمغذی مانند روی و منگنز غنی شده است، توسط بخش خصوصی تولید می شود.روال مصرف متناسب زمین های هر منطقه و هر گیاه از کود شیمیایی در دنیا به صورت ۶۰تا ۷۰درصد کود کامل و ۳۰ تا ۴۰درصد کود تک عنصری به زمین کشاورزی داده می شود، در ایران برعکس ۹۰ درصد کود مصرفی تک عنصری و کم تر از ۱۰درصد می باشد. پیش بینی میشود که در سال آینده میزان تولید غلات حداقل ۳۰درصد کاهش یابد زیرا قیمت ۲ کیسه کود در بازار ۹۵۰هزار تومان است که برای هر هکتار کشت استفاده می شود و ۹۵درصد کشاورزان امکانات مالی برای تامین کود را ندارند.
ایده ما سنتز کود نانو با مواد اولیه کاملا داخلی برای کشت گروه غلات بر پایه پرلیت بارگزاری شده با نانو ذرات آهن دوپ شده با نانو ذرات نقره می باشد.