کود میکروبی گرانوله تریکودرما و آمینوکلاتها

محصولات این طرح،شامل کود میکروبی گرانوله تریکودرما و کودهای مایع ریز مغذی بر پایه ی اسید آمینه و کودهای آکواریومی و گیاهان آبزی می باشد. این محصولات ضمن افزایش ۱۰تا ۳۰ درصد بازدهی و عملکرد نهایی محصول کشاورزی، نقش موثری در کاهش واردات کودهای شیمیایی که معادل ارزبری۱۶۰ میلیارد تومانی سالانه است، دارد.