کود زیستی بیوتریپین

کود زیستی بیوتریپین بر پایه قارچ های همزیست گیاهی فرموله شده و باتوجه به اثرات مفید قارچ های مورد استفاده در محصول، باعث افزایش تحمل به بیماریها، تنش های محیطی مانند خشکی، سرما، شوری و … شده و رشد و عملکرد محصول را نیز افزایش می دهد. ضمن اینکه این محصول به عنوان محصول دانش بنیان مورد تأیید قرار گرفته است.