کودهای مایع و جامد

• مصرف در گیاهان زراعی، باغی و گلخانه
• افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی