کنتور نوین گاز

کنتورهای موسوم به GVM با ساختاری سرعت محور بر پایه دانش بومی و تکنیک های نوین اندازه گیری سیالات در مقیاس مصرف خانگی طراحی شده است