کنترول صداهای فعال

سیستم های کنترل فعال نویز را می توان بر اساس ساختار های پیشرو ، فیدبک یا ترکیبی از هر دو پیاده سازی نمود. در سیستم کنترل
فعال نویز پیشرو با
استفاده از میکروفن یا سنسورهای غیر آکوستیکی. در شکل (
6
) سیستم کنترل فعال نویز پیشرو نشان داده شده است. سیستم پیشرو زمانی مورد استفاده قرار
می گیرد که منابع نویز موجود بوده و سیگنال های مرجع بدست آمده از این منابع در دسترس باشند. زمانی که
سیگنال مرجع در دسترس نباشد از سیستم
کنترل فعال نویز فیدبک استفاده می شود. در سیستم فیدبک به دلیل عدم وجود میکروفون مرجع، دریافت سیگنال های مرجع امکان پذیر نمی با
شد .