کنترل یکپارچه تجهیزات و مدیریت انرژی و آلاینده ها

سامانه هوشمند سازی فوق پیشرفته بر اساس مهندسی ارزش و فلسفه وجودی علم در خدمت صلح و توسعه، طراحی شده است. این سامانه توانسته به عنوان یک سامانه کنترلی یکپارچه در صنایع ساختمانی، غذایی، دارویی، شیمیای، نفت و گاز، پتروشیمی، سلولوژی، و ساختمانهای بزرگ اداری ، مسکونی و خدماتی مانند بیمارستانها، هتلها، بکار گرفته شود. این سامانه با هدف کاهش مصرف انرژی، کاهش آلاینده های زیست محیطی، کاهش مصرف منابع، افزایش رفاه و ایمنی طراحی گردیده است.