کنترل کننده پیشرفته فرایند حرارتی

این تجهیز یک آزمایشگاه کنترل و ابزار دقیق می باشد که امکان پیاده سازی ؛ تست و ارزیابی کلیه الگوریتم های کنترلی را در بستر های PC , Android ,IOS به دانشجویان و پژوهشگران می دهد.